Seglora

Uppgifterna verifierade av Marks Klätterklubb maj 2024

Viss begränsning för klättring till och med juni på grund av känslig fågelhäckning.

Ingen klättring från skymning och senare på kvällen. Ingen nedfirning ovanifrån ner till klätterleder och vistas inte ovanför fasta ankare.  Ingen camping/övernattning vid parkeringen på åkern under denna tid.

Restrictions for climbing until end of June due to bird nesting. No climbing from dusk and later in the evening. No rappelling from above down to climbing routes, and avoid staying above fixed anchors. No camping or overnight stays in the parking area near the field during this time.