Gule Torsk

Följ anvisningar om parkering som anges t.ex. på 27crags eller lokala anvisningar vid klippan. Parkera inte längs huvudvägen och undvik att gå genom odlade fält.

Follow the parking instructions given e.g. on 27crags or as stated in local directions at the crag. Do not park along the main road and avoid walking through cultivated fields.